Bộ TT&TT đang dự thảo Thông tư quy định về việc công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

Theo dự thảo, chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài cấp cho người Việt Nam được xem xét công nhận đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT trong các trường hợp sau:

– Được cấp bởi tổ chức nước ngoài thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ, đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp chứng chỉ.

– Chứng chỉ được cấp bởi tổ chức nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng, chứng chỉ hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng, chứng chỉ hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng, chứng chỉ mà Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên.

Dự thảo cũng nêu rõ việc xem xét công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.

Bộ TT&TT xem xét các trường hợp chứng chỉ CNTT nước ngoài được công nhận ở Việt Nam
Chứng chỉ phải được cấp bởi tổ chức nước ngoài thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ.

Đại diện ủy quyền tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài gửi yêu cầu đề nghị công nhận chứng chỉ CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT kèm theo hồ sơ theo quy định về Bộ TT&TT.

Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ TT&TT thành lập Hội đồng chuyên gia để nghiên cứu, xem xét thẩm định, đánh giá hồ sơ công nhận chứng chỉ. Thời gian xem xét và quyết định công nhận không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Hội đồng chuyên gia nghiên cứu, xem xét, thẩm định, đánh giá hồ sơ công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài cấp đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT trên cơ sở các tiêu chí quy định.

Hội đồng chuyên gia báo cáo Bộ trưởng Bộ TT&TT để công nhận hoặc không công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài cấp đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng chuyên gia, Bộ trưởng Bộ TT&TT xem xét, ra thông báo về việc công nhận hoặc không công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và công bố rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT.

Nguồn: ICTnews