CEO Satya Nadella ra mắt Microsoft 365 tại sự kiện Microsoft Inspire

Skin đi tác toàn cu mang tên Microsoft Inspire năm nay thu hút hơn 17.000 nhân sđến tcác đi tác Microsoft khp toàn cu.

Ti Inspire, ông Satya Nadella, CEO tp đoàn Microsoft đã gii thiu Microsoft 365 – sn phm thp Office 365, Windows 10 và Enterprise Mobility + Security – nhm đem li mt gii pháp hoàn thin, thông minh và bo mt giúp trao quyn cho các nhân s. Microsoft 365 là đi din cho mt bưc chuyn đi nn tng thhin vic Microsoft đã thiết kế, xây dng và đưa ra thtrưng nhng sn phm phù hp vi mong mun ca khách hàng.

CEO Satya Nadella ra mắt Microsoft 365 tại sự kiện Microsoft Inspire

Không gian làm vic đang chuyn đi – tthay đi kvng ca nhân viên, ti vic các nhóm làm vic khác nhau tri rng toàn cu, hoc ng phó vi nhng nguy cơ phc tp gia tăng. Theo nhng xu hưng này, chúng ta có ththy xu hưng mi ni ca văn hóa làm vic. Khách hàng chia srng hcn nhng công ccông nghtiên tiến giúp trao quyn cho nhân viên ca hnm bt tt xu hưng làm vic hin đi.   

Vi hơn 100 triu ngưi sdng Office 365 liên tc hàng tháng và hơn 500 triu thiết bWindows 10 đang hot đng, Microsoft là gii pháp giúp các tchc có thtrao quyn cho nhân s, giúp tăng trưng và đi mi doanh nghip. Đxlý bài toán mà các DN ln hoc các DNVVN đang quan tâm, Microsoft đã gii thiu 2 gii pháp Microsoft 365 Enterprise và Microsoft 365 Business.

Microsoft 365 Enterprise đưc thiết kế dành cho các DN ln và là sn phm tích hp Office 365 Enterprise, Windows 10 Enterprise vi Enterprise Mobility + Security nhm giúp trao quyn cho nhân sđhsáng to hơn và làm vic vi nhau theo cách bo mt.

Những điểm nổi trội của Microsoft 365 Enterprise:

 • Mang li s sáng to bng cách giúp mi ngưi có thlàm vic tnhiên nht bng mc, nói chuyn và chm (cm ng). Nhng công cnày đưc htrbi trí tunhân to (AI) và hc máy.
 • Mang li dch vng dng sâu sc và đa dng nhbcông cphquát dành cho làm vic nhóm, giúp mi ngưi có thlinh hot vi nhiu tùy chn khi kết ni, chia svà giao tiếp.
 • Đơn gin hóa hthng IT nhqun trđng nht, xuyên sut tngưi dùng, thiết b, ng dng và dch v.
 • Bo v dliu khách hàng, dliu công ty và shu trí tuvi tính năng bo mt thông minh và tích hp. Microsoft 365 Enterprise đưc cung cp theo hai gói – Microsoft 365 E3 và Microsoft 365 E5. C2 gói này sẽ ra mắt t1/8/2017.
 • Microsoft 365 Enterprise là phiên bn kế tiếp tthành công ca gói Secure Productive Enterprise vi tăng trưng 3 con snăm  va qua. Trong tương lai, Microsoft 365 Enterprise sthay thế Secure Productive Enterprise đhtrkhách hàng mi gp đôi trong cam kết trao quyn cho nhân viên DN sáng to, hp tác an toàn. 
 • Microsoft 365 Business đưc thiết kế cho các DNVVN vi lưng nhân snhhơn 300. Phiên bn này tích hp Office 365 Business Premium  cùng nhng tính năng qun trvà bo mt tWindows 10 và Enterprise Mobility + Security. Microsoft 365 Business mang li dch vgiúp trao quyn cho nhân viên, bo vDN và đơn gin hóa qun trCNTT.

Những ưu điểm của Microsoft 365 Business:

 • Giúp các DN hiu quhơn nhkênh kết ni tt hơn gia nhân viên, khách hàng và nhà cung cp.
 • Trao quyn cho nhân slàm vic tt hơn mi nơi trên mi thiết b.
 • Bo vdliu công ty trên mi thiết btoàn thi gian.
 • Đơn gin hóa các qun trvà thiết lp thiết bnhân viên vi chmt màn hình CNTT.
 • Microsoft 365 Business bn xem trưc ssn sàng trên thtrưng vào ngày 2/8/2017 và dkiến ra mt vào mùa thu 2017 vi mc giá 20$/ngưi dùng/tháng.

Microsoft cũng đưa ra các ng dng xem trưc, đưc may đo cho Office 365 Business Premium và Microsoft 365 Business:

 • Microsoft Connections—Dch vtiếp themail dsdng.
 • Microsoft Listings— Phương thc ddàng đxuát bn các thông tin DN trên các trang top.
 • Microsoft Invoicing— Phương thc mi đto ra các hóa đơn chuyên nghip và đưc chi trnhanh.

Microsoft cũng ra mt ng dng theo dõi tiến đmang tên MileIQ, đưc tích hp trong Office 365 Business Premium.

Ông Satya Nadella, CEO Microsoft cũng chia sMicrosoft 365 sđi din cho cơ hi vưt tri giúp các đi tác mrng tm vc. Microsoft 365 sđy mnh tăng trưng nhgiúp hơn 64.000 đi tác đám mây ca Microsoft phân hoch các chào hàng, đơn gin hóa quy trình bán và gia tăng doanh thu ca h

Theo 2 nghiên cu ca Forrester là Forrester Total Economic Impact Studies (đưc tiến hành bi Forrester Consulting), Microsoft 365 Enterprise và Microsoft 365 Business sgia tăng li nhun ca đi tác dkiến là t20 – 35%, trong 3 năm. Các đi tác có thhiu hơn vquy trình và trin khai trên trang Microsoft 365 dành riêng cho đi tác. Thông tin chi tiết vMicrosoft 365 có ti Microsoft.com/Microsoft-365.

Theo Microsoft

Mời bạn đánh giá bài trên

Số lượt: [0]. Điểm trung bình: [0/5]

Chưa có đánh giá