TechSign.in 2020 May 24

Lưu trữ hàng ngày: 24/05/2020

Visa: tỉ lệ sử dụng tiền mặt tại Việt Nam đang giảm dần

Visa: tỉ lệ sử dụng tiền mặt tại Việt Nam đang giảm dần

Theo khảo sát mới được ủy quyền bởi Visa ghi nhận người tiêu dùng Việt Nam giảm sử dụng tiền mặt do tăng cường...