VeriSign, Inc mới đây công bố có khoảng 354,7 triệu tên miền đã được đăng ký bao gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain – TLD) tính đến hết quý 2/2019.

VeriSign: Internet có 354,7 triệu tên miền trong quý 2/2019
Tổng số lượt đăng ký tên miền ngTLD trong Qúy 2/2019

Con số này tăng thêm khoảng  2,9 triệu lượt, tương đương 0,8%so với quý 1/2019. Số lượt đăng ký đã tăng 14,9 triệu, tương đương 4,4 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 156,1 triệu lượt trong cơ sở tên miền tính đến cuối quý 2 năm 2019, tăng 1,3 triệu lượt đăng ký tên miền, tức 0,9% so với quý 1/2019. Tổng mức gia tăng số lượt đăng ký của các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 6,4 triệu lượt, tương đương 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30/6/2019, cơ sở các tên miền đã đăng ký dạng .com đạt 142,5 triệu, trong khi tên miền dạng .net đạt 13,6 triệu.

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 10,3 tính đến cuối Q2/2019. Trong khi cùng thời điểm năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,6 triệu.

VeriSign cũng cung cấp Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những nghiên cứu và dữ liệu thống kê, phân tích trong ngành tên miền. Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền quý 2/2019 cũng như các báo cáo trước đó đều được đăng tải trên website Verisign.com/DNIB.

Các tên miền cấp cao (TLD) lớn nhất tính đến hết Quý 2/2019

Các số liệu bao gồm các tên miền trong ccTLD .tk. Tên miền đuôi .tk là một ccTLD cung cấp miễn phí cho các cá nhân và doanh nghiệp. Doanh thu được tạo ra bằng cách kiếm tiền từ các tên miền hết hạn. Tên miền không còn được người đăng ký sử dụng hoặc đã hết hạn sẽ được đưa trở lại cơ quan đăng ký và lượng truy cập còn lại được bán cho các mạng quảng cáo. Do đó, không có tên miền .tk nào bị xóa.

Các dữ liệu về tên miền cấp cao dùng chung (gTLD) và ccTLD được trích dẫn trong báo cáo này bao gồm Tên miền quốc tế hóa ccTLD, ước tính đến thời điểm báo cáo tóm lược này được lập và có thể thay đổi khi nhận dữ liệu đầy đủ hơn.

Theo VeriSign